Solat/Sembahyang Cara Nabi s.a.w.

Solat Cara Nabi s.a.w.

 • Arkib

 • Langgan email

 • Advertisements

  Masalah & Bidaah

  Masalah-masalah solat

  Kelemahan hadis mengusap muka selepas selesai berdoa dan selepas selesai solat.

  Mengusap muka setelah selesai berdoa dan setelah selesai solat bukan datangnya dari Nabi s.a.w kerana banyak hadis-hadis tentang adanya hal itu telah dilemahkan oleh ulama-ulama hadis.Yang sahih dari Nabi s.a.w ialah baginda mengangkat tangannya dan pada masa tertentu baginda tidak mengangkatnya.Mengamalkan mengusap muka setelah selesai berdoa dan solat bukanlah dari ajaran Nabi s.a.w. dan tidak perlu kita memandai lebih daripada baginda.

  Dari Ibnu Abbas ra.,dia berkata,Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Apabila engkau meminta kepada Allah,maka hendaklah engkau berdoa dengan kedua tapak tanganmu dan janganlah engkau berdoa dengan kedua punggung(tapak tangan). Apabila engkau telah selesai berdoa, maka usaplah mukamu dengan kedua tapak tanganmu.”

  [H.R. Ibnu Majah-daif/lemah]

  Dari Saaib bin Yazid dari ayahnya, “Bahwasanya Nabi s.a.w apabila berdoa mengangkat kedua tangannya.Baginda mengusap mukanya dengan kedua tangannya(setelah selesai berdoa”

  [H.R. Abu Daud-daif/lemah]

  Dari Ibnu Khattab,katanya:

  “Adalah Rasulullah s.a.w. apabila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa baginda tidak turunkan kedua(tangan) itu sehingga baginda mengusap mukanya lebih dahulu dengan kedua tangannya.”

  [H.R. At-Tirmidzi-sangat daif/lemah]

  Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

  “Adapun tentang Nabi s.a.w mengangkat kedua tangannya masa berdoa maka sesungguhnya telah datang padanya hadis-hadis yang sahih banyak. Sedangkan tentang baginda mengusap mukanya dengan kedua tangannya,maka tidak ada padanya kecuali satu-dua hadis yang tidak dapat dijadikan hujah dengan keduanya.

  Dari Malik bin Yasar,telah bersabda Nabi s.a.w:

  “Apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepada-Nya dengan tapak tanganmu dan janganlah memminta kepada-Nya dengan punggung(tangan)”

  [H.R. Abu Daud-sahih]

  Kata Ibnu Abbas ra. :

  “Permintaan itu iaitu engkau mengangkat kedua tanganmu setentang dengan kedua bahumu.”

  [H.R. Abu Daud]

  Berzikir dengan biji tasbih bertentangan dengan petunjuk Nabi s.a.w

  Dari Abdullah bin Amr, katanya: “Aku melihat Rasulullah s.a.w. menghitung tasbih dengan tangan kanannya.”

  [H.R. Abu Daud –sahih]

  Dari Yasirah(seorang perempuan Muhajirin) berkata: “Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepada kami: “Hendaklah kalian selalu tetap bertasbih, nanti akibatnya kalian akan melupakan tauhid/rahmat. Dan hendaklah kalian hitung dengan jari-jari kerana sesungguhnya jari-jari itu nanti akan diminta untuk berbicara.””

  [H.R. Abu Daud- hasan]

  Hadis ini diperkuatkan lagi dengan ayat al-Quran surah Yasin ayat 65, Nur ayat 24, Fussilat ayat 20-22

  Diriwayatkan oleh Ibnu Wadldlah Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Bida’u wan Nahyu ‘Anhu halaman 12 dari Shult bin Bahram,dia menceritakan:

  “Ibnu Mas’ud(sahabat Nabi) pernah melalui seorang perempuan yang ada padanya biji-bijian tasbih yang dia pergunakannya untuk bertasbih.Maka,Ibnu Mas’ud memutuskannya dan membuang biji-bijian tasbih itu.Kemudian beliau melewati seorang lelaki yang sedang bertasbih dengan batu-batu kecil lalu beliau menendang dengan kakinya lalu berkata: “Kamu telah mendahului! Kamu telah mengerjakan bidaah/bid’ah yang gelap! Kamu telah mengalahkan ilmunya sahabat-sahabat Muhammad s.a.w.!

  Berikut adalah hadis yang digunakan sebagai dalil membolehkan menggunakan biji tasbih untuk berzikir,tetapi sekitar hadis daif/lemah dan maudhu/palsu yang tidak boleh dijadikan hujah:

  Dari Abu Hurairah r.a.,marfu: “adalah (Nabi s.a.w.) bertasbih dengan batu-batu kecil.”

  [Hadis sangat lemah]

  Dari saad bin abi Waqqas, bahawa dia pernah masuk ke rumah seorang perempuan bersama Rasulullah s.a.w. sedangkan di tangan perempuan itu ada biji-bijian atau batu-batu kecil yang dipergunakan untuk tasbih dgnnya…………

  [H.R. Abu Daud,At-Tirmidzi dan Hakim –daif/lemah]

  Dari Shafiyyah,dia berkata:

  “Rasulullah s.a.w. pernah masuk ke rumahku sedangkan dihadapanku ada empat ribu biji-bijian yang aku pakai untuk bacaan tasbihku dengannya…..”

  [H.R. At-Tirmidzi dan Hakim-daif/lemah]

  “Sebaik-baik pemberi ingat itu adalah subhah(biji-bijian tasbih untuk berzikir).”

  [Hadis palsu riwayat Imam Dailami dalam Musnad Fidaus]

  Ulama-ulama bahasa(arab) berkata perkataan ‘subhah’/biji-bijian tasbih itu awalnya tidak pernah dikenali oleh orang-orang Arab.Bagaimana mungkin Nabi s.a.w memerintahkan sahabat atas perkara yang tidak pernah dikenalnya.

  Sebanyak-banyak zikir yang dianjurkan Nabi s.a.w yang sahih adalah 100 kali dan ada zikir yang dianjurkan membacanya tetapi tidak dituntut dibilangnya zikir tersebut,cukup berzikir sekadar kemampuan.

  Dari Abu Hurairah r.a. ,Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Barangsiapa yang mengucapkan subhanallahi wabihamdihi dalam satu hari seratus kali,nescaya dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih laut.”

  [H.R. Al Bukhari dan Muslim]

  Dari Abu Hurairah r.a. ,Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Barangsipa yang mengucapkan ‘laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in qodiir’ seratus kali dalam sehari, maka baginya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba dan ditulis baginya seratus kebaikan dan dihapuskan darinya seratus kesalahan serta dia mendapat penjagaan dari gangguan syaitan pada hari itu sampai petang. Dan tidak ada seorang yang lebih utama darinya kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu.*

  [H.R. Al Bukhari dan Muslim]

  *Membaca lebih daripada 100X tidak pula dituntut menghitungnya.

  Dari Saad bin Abi Waqqas,katanya:

  “Kami pernah duduk di sisi Rasulullah s.a.w. lalu baginda bersabda: “Lemahkah salah seorang kamu untuk mengerjakan setiap hari seribu kebaikan?” Maka bertanya seorang yang ada dalam majlis itu kepada baginda: “Bagaimanakah salah seorang dari kami mengerjakan seribu kebaikan?” Baginda bersabda: “Iaitu dia bertasbih (subhanallah) seratus kali tasbih nescaya akan ditulis baginya seribu kebaikan dan dihapuskan darinya seribu kesalahan.”

  [H.R. Muslim]

  Dari Abu Hurairah r.a.,katanya:Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah (subhanallah) 33X pada setiap selesai solat(fardhu) dan bertahmid kepada Allah (alhamdulillah) 33X dan bertakbir kepada Allah (allahu akbar) 33X, maka yang demikian itu jumlahnya menjadi 99. Kemudian dia mencukupkan menjadi seratus dengan mengucapkan: Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir(1X). Maka akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut.”

  [H.R. Muslim]

  Ada zikir yang diajar oleh Nabi s.a.w tetapi kita tidak dituntut menghitungnya.Jadi,cukup membaca sekadar kemampuan.

  Dari Abu Hurairah r.a.,katanya:Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Dua kalimat yang ringan diucapkan akan tetapi berat pada timbangan, iaitu: subhanallahi wa bihamdih,subhanallahil ‘adziim.”

  [H.R. Bukhari dan Muslim]

  Dari Samurah bin Jundub: Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Ada empat perkataan yang dicintai oleh Allah iaitu: subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha illaah, wallahu akbar. Tidak salah kalau engkau memulai dari mana saja.”

  [H.R. Muslim]

  Terdapat banyak lagi hadis lain…

  Mengapa kita tidak boleh membaca berlebih-lebihan?Apa salahnya baca beratus-ratus atau beribu-ribu?

  Dari Abdullah bin Mas’ud: Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan.” Nabi s.a.w mengucapkannya sampai 3X.”

  [H.R. Muslim]

  Zikir selepas solat

  Pembahagian zikir:

  1. Ditentukan bilangan,waktu dan tempat

  2. Ditentukan bilangan atau waktu atau tempat atau keduanya.

  3. Tidak terikat dengan ketentuan.

  Zikir datangnya dari al-Quran dan sunnah yang sahih.Oleh itu,tidak dinamakan ibadat jika datang dari siapa pun zikir yang tiada nasnya.Zikir ini tidak boleh ditambah atau dikurangi jika ditentukan dengan syarat tertentu walaupun hukumnya sunat.Adakah solat sunat dhuha boleh dikerjakan tanpa Al-Fatihah walaupun hukumnya sunat?

  Dari Kaab bin “Ujrah,Nabi s.a.w bersabda:

  “Beberapa kalimat yang diucapkan sesudah solat wajib,tidak akan rugi/kecewa orang yang mengucapkannya/ mengerjakannya, iaitu: tiga puluh tiga kali (33) tasbih (subhanallah),tiga puluh tiga (33)kali tahmid (alhamdulillah), dan tiga puluh empat(34) kali takbir(allahu akbar).”

  [H.R. Muslim dan lain-lain.]

  Dari Abi Hurairah r.a.,Nabi s.a.w bersabda:

  “Barangsiapa bertasbih/mensucikan Allah(subhanallah) di belakang solat(fardu) tiga puluh tiga(33) kali, dan bertahmid/memuji Allah(alhamdulillah) tiga puluh tiga(33) kali,dan bertakbir/membesarkan Allah(allahu akbar) tiga puluh tiga(33) kali, maka jumlahnya menjadi sembilan puluh sembilan(99) kali.Kemudian mengucapkan(sekali):

  Laailaha illallah wahdahu laasyarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa a’laa kulli syai’in qadir.

  Nescaya diampunkan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan.”

  [H.R. Muslim dan lain-lain.]

  Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata:Mereka(para sahabat) diperintah(oleh Nabi s.a.w ) bertasbih(subhanallah) di belakang setiap solat (fardu) tiga puluh tiga(33)kali, bertahmid(alhamdulillah) tiga puluh tiga(33)kali,dan bertakbir(allahuakbar) tiga puluh empat(34)kali.Kemudian seorang lelaki dari (kaum) Ansar bermimpi didatangi (seseorang) lalu dikatakan kepadanya: “Bukankah Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kamu untuk bertasbih di belakang setiap solat tiga puluh tiga(33)kali,bertahmid tiga puluh tiga(33)kali,dan bertakbir tiga puluh empat(34)kali?” Jawab lelaki Ansar tadai: “Betul!” Orang itu berkata lagi: “Jadikanlah dia dua puluh lima(25) kali dan jadikanlah juga padanya tahlil(Laailaha illallah atau Laailaha illallah wahdahu laasyarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa a’laa kulli syai’in qadir.) dua puluh lima(25)kali.”

  Apabila aku bangun pagi, lelaki Ansar itu datang kepada Nabi s.a.w. dan menerangkan mimpinya itu.Maka Nabi s.a.w bersabda: “:Jadikanlah dia seperti itu.”

  [H.R. An-Nasa’i ,Ahmad,Ibnu Khuzaimah dan lain-lain.]

  Dari Abu Hurairah r.a.,dia berkata:

  “Orang-orang yang fakr telah datang kepada Nabi s.a.w,mereka berkata: “Orang-orang yang banyak harta/kaya telah memperoleh darjat yang tinggi dan kenikmatan yang tetap, mereka solat seperti kami solat dan mereka puasa seperti kami puasa,tetapi mereka memiliki kelebihan harta yang dengannya mereka dapat berhaji,umrah,berjihad, dan bersedekah.” Nabi s.a.w bersabda: “Maukah aku ceritakan sesuatu yang jika kamu mengamalkannya kamu dapat mengejar orang-orang yang mendahului kamu, dan tidak ada sesudah itu orang yang dapat mengamalkan seperti itu? Kamu hendaklah brtasbih,bertahmid dan bertakbir di belakang setiap solat(fardu) tiga puluh tiga kali(masing-masing 33X).”

  [H.R. Al Bukhari dan Muslim]

  Dari Abdullah bin Amr,Nabi s.a.w bersabda:

  “Dua macam yang tidak memelihara akan keduanya seorang hamba Muslim melainkan dia akan masuk syurga(siapa yang memeliharanya akan masuk syurga). Ketahuilah! Keduanya itu mudah,akan tetapi sedikit orang yang mengamalkannya, iaitu mensucikan Allah(bertasbih subhanallah) di belakang setiap solat maktubah/wajib sepuluh(10) kali, memuji-Nya(bertahmid-alhamdulillah) sepuluh(10) kali, dan membesarkan-Nya(bertakbir-allahuakbar) sepuluh(10) kali, maka yang demikian itu menjadi seratus lima puluh (150) kali pada ucapan (30 X 5 solat fardu=150) dan seribu lima ratus(1500) kali pada timbangan.Kemudian bertakbir(allahuakbar) tiga puluh empat(34) kali ketika hendak tidur dan bertahmid(alhamdulillah) tiga puluh tiga(33) kali dan bertasbih(subhanallah) tiga puluh tiga(33) kali, maka yang demikian itu menjadi seratus(100) pada ucapan (34+33+33=100) dan seribu pada timbangan. Maka, siapakah di antara kamu yang mengerjakan dalam sehari semalam dua ribu lima ratus(2500) kesalahan?” Mereka (para sahabat) bertanya: “Ya Rasulullah,mengapa kedua itu mudah tetapi sedikit orang yang mengamalkannya?” Nabi s.a.w menjawab: “Kerana syaitan datang kepada salah seorang kamu apabila dia telah selesai solatnya lalu syaitan mengingatkannya akan keperluan ini dan itu,terus dia bangun dan tidak mengucapkannya. Kemudian syaitan datang kpdnya apabila dia hendak tidur lalu syaitan menidurkannya sebelum dia mengucapkannya.” Berkatalah Abdullah bin Amr: Aku melihat Rasulullah s.a.w. menghitung tasbih dengan tangan kanannya.”

  [H.R. Abu Daud,Ahmad,An-Nasa’i,At-Tirmidzi,Ibnu Majah dan Ibnu Hibban-Sahih]

  Dari Tsauban,dia berkata:

  “Biasanya Rasulullah s.a.w. apabila telah selesai solat mengucapkan: astaghfirullah tiga(3) kali,kemudian mengucapkan: Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikram.”

  [H.R. Muslim,Ahmad dan lain-lain.]

  Dari ‘Uqbah bin Amir,dia berkata:

  “Rasulullah s.a.w. telah memerintahkanku supaya aku membaca ‘Al-Muawidzat’ (1.Qulhuwallahu Ahad. 2. Qul a’udzu bi rabbil falaq 3. Qul a’udzu bi rabbinnaas.) di belakang setiap solat(fardu/wajib).”

  [H.R. Ahmad,Abu Daud,An-Nasa’i dan lain-lain.- Sahih]

  Dari Abi Umamah,Nabi s.a.w bersabda:

  “Barangsiapa membaca ayat kursi di belakang setiap solat maktubah/fardu/wajib, nescaya tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali kalau dia tidak mati.”

  [H.R. An-Nasa’i dan lain-lain. –sahih]

  Kelemahan hadis qunut subuh secara tetap

  “Seutama solat iaitu panjangnya qunut(lama berdiri)”

  [H.R. Muslim dan lain-lain.]

  1. Dalil pihak yang menggunakan hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dari Anas ra.:

  “Rasulullah terus-menerus berqunut dalam solat subuh sampai baginda wafat.”

  [H.R. Ahmad,Baihaqi,Daruquthni,hakim,abdul Razak dan Abu Nuaim-daif/lemah]

  1. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dalam sanad hadis ada Abu Ja’far Ar-Razi atau nama sebenarnya Isa bin Abi Isa.Hadis daripadanya dilemahkan oleh ahli-ahli hadis seperti Imam Ahmad,An-Nasa’i,Abu Zur’ah,Al-Fallas,Ibnul Madini,Ibnu Hibban,Ibnu Taimiah dan Ibnul Qayyim kerana hafalannya tidak kuat.

  2. Dalil pihak yang menggunakan hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dari Ibnu Sirin:

  Pernah orang bertanya kepada Anas ibn Malik ra.,katanya: “Apakah Nabi pernahmberqunut di solat Subuh?” Anas ra. menjawab: “Pernah.” Seseorang bertanya: “Sebelum rukuk atau sesudahnya?” Anas ra. menjawab: “Sesudah rukuk.”

  [H.R. Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi]

  2. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Qunut yang ditanyakan adalah qunut nazilah sebagaimana tegas diterangkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

  3. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Ashim bin Sulaiman berkata: “Kami pernah bertanya kepada Anas bin Malik:

  “Sesungguhnya orang- menyangka bahwa Nabi s.a.w. sentiasa qunut dalam solat subuh.”

  Jawab Anas bin Malik: “Mereka dusta!!Baginda hanya qunut sebulan mendoakan kecelakaan atas satu kabilah dari kabilah kaum musyrikin.”

  [H.R. Al-Khatib-sahih]

  4. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dari Anas,katanya:

  “Bahwasanya Nabi s.a.w tidak pernah qunut kecuali apabila baginda mendoakan kebaikan bagi satu kaum(muslimin untuk kemenangan perang) atau mendokan kecelakaan bagi kaum(kafir sebagai kebinasaan).”

  [H.R. Ibnu Khuzaimah-sahih]

  Inilah qunut nazilah.

  5. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dari Ibnu Abbas ra.,dia berkata: Rasulullah pernah berqunut sebulan lamanya berturut-turut dalam solat zohor,asar,maghrib,isyak dan subuh. Di akhir setiap solat selepas mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’ di rakaat akhir, baginda mendoakan kecelakaan atas mereka,iaitu satu kabilah dari Bani Sulaim, Ri’il,Zakwaan dan ‘Ushaiyah sedangkan makmum yang di belakang baginda mengucapkan amin.”

  [H.R. Abu Daud-sahih]

  6. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dari Said bin Thariq Al-Asyja’i,dia berkata: “Aku pernah bertanya kepada bapaku (Thariq bin Asyim): “Wahai bapa! Sesungguhnya engkau pernah solat di belakang Rasulullah s.a.w.,Abu Bakar,Umar,Usman dan ali,apakah mereka itu mengerjakan qunut subuh(qunut terus-menerus)?” Jawab bapaku: “Hai anakku! Itu (qunut terus-menerus) adalah perbuatan bidaah!”

  [H.R. Ahmad,At-Tirmidzi,An-Nasa’i dan Ibnu Majah-sahih]

  7. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Dari Anas, dia berkata: “Bahwasanya Nabi s.a.w. qunut sebulan lamanya ketika ahli-ahli Quran dibunuh. Maka,aku tidak pernah melihat baginda merasa berdukacita lebih dalam dari itu. Baginda mendoakan kecelakaan atas beberapa kabilah dari kabilah-kabilah bangsa Arab, kemudian baginda meninggalkannya.”

  [H.R. Al Bukhari dan Muslim-sahih]

  8. Hujah pihak pembangkang tentang hadis membolehkan qunut secara tetap

  Kata imam Syafi’e:

  Apabila kamu dapati dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah s.a.w.,maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah lalu tinggalkanlah perkataanku.

  Apabila kamu telah mendapati satu sunnah Muhammad Rasulullah s.a.w. yang menyalahi perkataanku,maka sesungguhnya aku berkata dengannya.

  Apabila telah sah hadis menyalahi perkataanku,maka lemparkanlah perkataanku ke belakang dinding dan kerjakanlah olehmu dengan hadis yang kukuh-kuat.

  Tiap-tiap hadis dari Nabi s.a.w,maka dia perkataanku walaupun kamu tidak mendengarnya dariku.

  Apabila telah sah hadis,maka itulah mazhabku.

  Apabila telah sah khabar yang menyalahi perkataanku,maka hendaklah kamu mengikut khabar itu dan ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya itulah mazhabku.

  Imam ar-Rabi’ berkata: aku mendengar Imam asy-Syafi’e berkata:

  Tiap-tiap masalah yang pernah kubicarakan, padahal sah kabar(hadis) tentang masalah itu dari Nabi s.a.w di sisi ahli riwayat dengan menyalahi apa yang telah aku katakan, maka aku akan kembali kepadanya sama ada di kala aku masih hidup mahupun sesudah aku mati.

  Berzikir dengan suara keras dilarang

  Allah swt perintahkan kita supaya berzikir dengan suara yang tidak keras.

  [Surah Al-A’raf:55 dan 205]

  Nabi s.a.w melarang berzikir dengan suara keras.

  [H.R. Al Bukhari ,Muslim,Abu Daud,At-Tirmidzi dan Ahmad]

  Nabi melarang orang yang sedang solat mengeraskan bacaan masing-masing .

  [H.R. Abu Daud dan Ahmad]

  *Orang yang solat dilarang mengganggu orang yang solat,sudah tentu orang yang di luar solat tidak boleh mengganggu orang yang sedang solat terutama makmum masbuk yang menyempurnakan solat.

  Ibnu Mas’ud (sahabat nabi) pernah menegur orang yang berzikir dengan suara keras dan mengetuainya.Mereka menjawab: Kami tidak menghendaki melainkan kebaikan semata-mata. Ibnu Mas’ud menjawab kembali: “Dan berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan,tidak akan pernah mencapainya (tidak sama seperti al-Quran dan sunnah).

  -zikir dianjurkan,cuma cara mengerjakan tidak betul.

  Imam As-Syafie tegas memerintahkan makmum dan imam masing-masing meyembunyikan bacaan.(Al Um-Kitab Solat bab Zikir selepas Solat)

  Advertisements

  23 Respons to “Masalah & Bidaah”

  1. Kalami said

   minta siarkan keadaan nabi sesudah solat, adakah beliau berdoa / tidak / lain-lain. Juga selepas berdoa sapu ke muka atau bagaimana…..

   terima kasih.

  2. MOHD YUSOFF BIN MD NOR said

   bagi pendapat saya, hujah saudara itu betul akan tetapi tidak menjadi suatu kesalhan sekiranya kita masyarakat di Malaysia membuatnya. contohnay dalam penggunaan buah tasbih untuk bertasbih.Hal ini tidak menjadi suatu kesalahan intuk kita menggunakannya.yang penting menggigati tuhan itu lebih penting.Bagi saya,didalam menggunakan buah lebih mengigati yuhan berbanding menggunakan jari kerana kita perlu menhitungnya lagi,terkadang-kadang sampai kepada matlamat utama iaitu mengigati tuhan.Jadi hujah saya menggunakan buah tasbih tiada menjadi kesalahan dan dalam perkara-perkara yang dibuat oleh masyarakat malaysia.jangan memecah- belahkan masyarakat dengan perkara furu sedangkan kes murtad dan gejala sosial tidak mengambil endah.

   • pro-tajdid said

    Assalamualaikum. Anda kata hujah itu benar, yang benar tetap benar bagaimana anda boleh mentafsirnya mengikut fikiran saudara? Saya berhujah dengan hadis, saudara berhujah dengan andaian fikiran. Tidak boleh didahulukan fikiran anda tanpa hadis walaupun apa pangkat anda sekalipun.
    Dari Abdullah bin Amr, katanya: “Aku melihat Rasulullah s.a.w. menghitung tasbih dengan tangan kanannya.”
    [H.R. Abu Daud –sahih]
    Jika hadis ini sahih, mengapa anda membantah, ikut sahaja. Jangan terlalu membela amalan masyarakat yang bertentangan dengan yang Nabi s.a.w. buat. Saya memberi pendedahan, bukan memecahbelahkan. Bukankah menyatakan yang benar itu wajib? Adakah anda lebih suka orang tidak mengikut sunnah yang asal dan biar mereka buat apa yang mereka suka?
    Hujah saya jelas, adakah anda tidak takut ancaman dari AL-Quran?
    “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mendahului Allah dan Rasul-Nya dan takutlah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah itu Mendengar lagi Mengetahui.”
    [Al-Hujurat:1]
    “Dan barangsiapa yang menyalahi Rasul itu sesudah jelas dan nyata baginya petunjuk dan mengikut orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang beriman, nescaya Kami akan palingkan dia ke mana dia berpaling dan akan kami panggang dia di neraka Jahanam, padahal neraka itu sejelek-jelek tempat kembali.”
    [An-Nisa’:115]
    Wallahua’lam
    http://www.bidaah.tk

    • hamba said

     Salam,

     Sami-sami Buddha dan Hindu juga menggunakan buah-buah tasbih dalam amalan agama mereka. Ditakuti kita termasuk dalam golongan mengikuti kaum mereka. Na’uzubillah. Wallahu a’lam.

     J:
     Waalaikumussalam wbt
     Terima kasih atas maklum balas.

  3. Jika berzikir dengan menghitung dengan batu(tasbih) adalah perbuatan yg salah. Maka ramailah orang yg tersesat. Bagaima cara kita meluruskan masalah ini?

   • pro-tajdid said

    Jika mereka tidak mengetahui tiada masalah, tugas kita memberitahunya. Sekiranya mereka tahu dan membantah, apa kita boleh buat. Kalau imam faham mengenai masalah ini, tentu makmum mengikutinya. Masalahnya kita perlu beritahu imam dahulu.

  4. Beramal tidak ikut acuan yang diajari oleh Rasulullah saw. itu adalah bidaah. Bukan acuan yang diamal oleh mesyarat melayu/Islam yang banyak bertentangan dengan sunnah Nabi saw.

  5. anak mak said

   tak paham la

  6. Azman Bin Halus said

   Setahu saya bidaah adalah perkara yang tidak bersumberkan hadith atau amalan para sahabat. Tidak salah untuk beramal bersandarkan hadith lemah…. kerana ianya adalah hadith, Yang salah ialah menggunakan hadith lemah untuk berhujah atau menetapkan hukum. Adapun untuk beramal tentang perkara2 yg sunat terutamanya hadith2 tentang kelebihan adalah terpulang kepada seseorang itu…ianya tidak dianggap bidaah.

   Tentang zikir guna biji tasbih memang tidak dibuat oleh nabi…. tetapi banyak sahabat yang berzikir dgn menghitung simpulan benang, biji kurma dan anak-anak batu… dan nabi tidak melarang…jadi bukankah itu dikira hadith…

   Tentang hadith sahih atau lemah… Untuk masalah furuk/cabang dlm amalan agama, hadith lemah tetap hadith…IA BUKAN HADITH PALSU/MAUDUK….

  7. Azhar Taib said

   Saudara,
   saya amat menghargai usaha saudara dalam menegakkan kebenaran dan membawa masyarakat kita kembali pada ajaran Islam yang asal iaitu Al-Quran dan Hadis . Semoga allah merahmati saudara didalam menunaikan tanggungjawab yang pada pandangan saya adalah teramat berat dan rumit . Mengubah apa yang telah menjadi norm pada masyarakat kita hari ini . Apabila bidaah bertukar menjadi budaya , adalah sukar untuk membetulkannya kembali . Inilah cabaran yang harus kita lalui.
   Pada pandangan saya , adalah wajib bagi kita menilai ibadat yang kita lakukan setiap hari samaada bertepatan dengan apa yang dikehendaki menurut sumber sumber yang asli ( AlQuran dan Hadis ) dan berusaha memperbaikinya. Soalan saya :-

   1. Qunut subuh boleh lah dikatakan bidaah , menurut hujah hujah saudara diatas dengan menggunakan hadis yang sahih . Apakah yang perlu saya lakukan jika saya solat subuh berjamaah di masjid , sedangkan kita tahu ia menjadi satu kelaziman bagi masyarakat kita . Adakah saya perlu mengikuti nya sedangkan saya tahu itu bidaah atau saya hanya solat di rumah .

   Sekian,
   semoga allah merahmati usaha usaha saudara.

   • pro-tajdid said

    Salam. Terima kasih atas sokongan anda.
    Qunut boleh dilakukan kerana kita mengikut imam.
    Sabda Nabi SAW: “Dijadikan Imam adalah untuk diikuti , jika imam bertakbir maka bertakbirlah kamu , jika ia rukuk maka rukuklah kamu” [HR Bukhari]
    Wassalam.

  8. aburidhuan said

   Assalamualaikum
   Satu pendedahan yang baik bagi kebanyakkan mereka yang taksub dengan fahaman mereka.
   Mereka melabelkan sesiapa yang mengikut Sunnah Rasullullah dengan ketat sebagai Wahabi yang taksub dan jumud , walhal perkara tersebut adalah tuntutan bagi keselamatan akhirat.
   Mereka mengatakan kita adalah kaum yang memecah belah umat.
   Tidak mungkin Islam boleh bersatu dengan berbagai fahaman.
   Rasullullah telah kepada sahabat dengan melukis satu garis panjang dan menconteng conteng disebelah kanan dan kiri garis lurus tersebut, Garis yang lurus adalah jalan menuju Allah gari garis tang di kanan dan kiri adalah jalan mengikuti Syaitan.
   Wallahha’lam

   • pro-tajdid said

    Waalaikumussalam wbt.
    Terima kasih kerana menyokong. Tidak tahu sebab apa mereka suka buat perkara yang belum pasti (bidaah). Perkara yang belum pasti ini belum pasti dapat pahala dan belum pasti akan selamat. Jika nak selamat, ikut sahaja apa-apa yang memang Nabi SAW dan sahabatnya buat.
    Wassalam.

  9. Bahagia said

   Assalamualaikum…
   Teruskan dengan usaha ini dan untuk menyelamatkan umat lslam di Malaysia yang sering melakukan ibadah tanpa ilmu,hanya ikut ikutan..lnilah antara punca Ibadahnya tak dipandang oleh Allah Azzawajjal..Mari kita bongkar puncanya..saya bermula dengan keluarga, anak-anak dan isteri,ibubapa dan ipar duai iaitu perkara asas yang saya cuba betulkan sekadar mampu:iaitu

   1.Betulkan amalan mandi wajib dan lakukan seprti apa yang nabi ajar(bab ini paling banyak yang salah)
   2.Apabila mandi wajib betul seperti apa yang Rasullah s.a.w tunjukkan melalui hadis-hadis
   sahihnya maka akan betullah wuduknya..
   3.Apabila wuduk dilakukan seperti wuduk Rasullah s.a.w maka akan betul Solatnya
   4.Apabila solatnya dilakukan seperti Solat Rasullah s.a.w barulah doanya dan amalannya akan
   diterima

   Perkara ini perlu kita terangkan sungguh-sungguh kerana amalan -amalan dilakukan hari ini diajar oleh mereka-mereka yang banyak berfalsafah dalam agama dan menyusahkan..sikap ego masyarakat tak mahu menerima tajdid lnilah padahnya apabila Hikmah Ilmiah dan Hikmah Amal tak sampai pada mereka .Beramal ikut budaya, maka dengan budaya inilah pintu neraka menanti di akhirat kelak.
   Saya cukup menyampah dengan istilah furu’ dan Khilafiah
   Saya sokong Usaha Tuan..wasalam.

   J:
   Waalaikumussalam wbt
   Terima kasih atas maklum balas.

   • Bahagia said

    pembetulan:maksud saya penyalagunaan perkataan furu dan khilafiah dalam menegakkan hujah untuk menyesuaikan dengan kehendak mereka dan tidak mahu menerima pendapat orang lain yang tidak sealiran dengan mereka dalam bab-bab hukum terutama perkara-perkara bidaah yang berleluasa dalam masyarakat melayu.harap maklum

  10. zanariah said

   Assalammualaikum, saya baru membeli sebuah buku bertajuk ‘Himpunan 110 Solat-solat sunnat, qiamullail, doa-doa munajat dan istighfar.’ Ada banyak solat-solat yang saya tak pernah dengar seperti solat sunnat untuk siang-siang dan malam-malam untuk hari yang berlainan dalam seminggu contohnya ada solat siang Isnin, solat malam Isnin, solat siang Selasa, solat malam selasa dan sebagainya. Setiap satu dengan caranya tersendiri. Contohnya untuk solat malam isnin di tetapkan caranya; 4 rakaat dan katanya faedahnya di sampaikan hajatnya sama seperti solat hajat.Dalam rakaat pertama baca surah alfatihah kemudian 11 kali qulhuallah huahad. Rakaat kedua selepas fatihah baca 20 kali surah ikhlas fatihah, rakaat ketiga 30 kali surah ikhlas, rakaat keempat 40 kali qulhuallah dan selepas salam 70 kali surah ikhlas dan 75 kali istighfar.

   Saya ingin tahu adakah ini dari sunnah rasullulah?
   Assalammualaikum

   Waalaikumussalam wbt
   Ketahuilah semuanya adalah rekaan semata-mata yang tiada dalil dari hadis yang sahih. Laksanakanlah ibadah yang sahih dari Nabi s.a.w.

   • muna said

    Betul. Suami saye dr saudi.. Jadi selepas kahwin, mcm2 saye belajar dr dia. Especially tntang solat. Mcm2 jenis solat sunat yg di ada-adakan.. Jadi kaji lah balik ye..

  11. Eydha Firdausha said

   Assalamualaikum,… Semua hadis dan hujah yang ustad katakan adalah benar,.. praktik ibadah yang sy pelajari dari hadis2 Rasulullah S.A.W kebanyakannya bertentangan dengan apa yang masyarakat kita lakukan dan yang di pelajari di sekolah,… Praktik Ibadah terutama wudhu, mandi jenabah dan solat itu tidak boleh di rekayasa, di tambah2 atau hanya ikut-ikutan,… kebanyakannya memang bertentangan dengan sunnah Rasulullah S.A.W,.. Yang menjadi persoalan saya,… dari mana sebenarnya akar umbi bid’ah ini bermula dlm masyarakat kita ustad,…?

  12. fahmi said

   assalamualaikum.. sy ingin b’tny tentang berzikir..
   sekira nya kita berzikir m’gunakan tasbih, dgn niat utk memudahkan pengiraan zikir, sperti 100x, bukan dgn niat konon nya mngikut sunnah nabi.. apakah ia salah?
   krn mngkin ada antara kita yg mudah t’lupa kiraan zikir, t’utama bg golongan yg sudah b’umur..

   Wsalam…lihat penerangan di sini: https://solat.wordpress.com/2008/05/15/berzikir-dengan-biji-tasbih-bertentangan-dengan-petunjuk-nabi-saw/

   soalan kedua, bgaimanakah cara sebenar, kdudukan jari telunjuk kanan semasa tasyahud..
   hrp ustaz, atau sahabat2 yg arif dpt membantu insan yg sdang b’usaha belajar sperti sy.. terima kasih

   isyarat penunjuk dihalakan ke atas tanpa gerakkannya sehingga selesai solat…

  13. Mohd Azmir said

   salam..macam mana berkeadaan ketika solat keluarnya air kencing @ air mazi tetapi sesudah menyucikannya dan yakin ketika hendak melakukan solat.

   wsalam…

   Berikut adalah sedikit penjelasan daripada beberapa orang ulama tentang masalah ini.

   Pertama, para fuqaha ada menyebutkan beberapa kaedah untuk mengatasi masalah salisul baul [air kencing keluar terus menerus] ini. Antaranya dengan cara berdehem, atau mengurut zakar [jari hantu tangan kiri di bahagian bawah zakar dan ibu jari tangan kiri di bahagian atas, lalu mengurutnya], atau menggerak-gerakkan kaki [seperti orang berjalan]. Menurut Syaikh Ibnu Jibrin pula [dalam Fatawa Islamiyyah], anda harus membasuh kemaluan anda dengan air yang sejuk setiap kali anda selesai membuang air kecil kerana perkara itu akan menghentikan keluar air kencing.

   Kedua, menurut Syaikh Jibrin juga, sekiranya salisul baul ini hanyalah was-was atau sangkaan, maka renjiskan air ke seluar anda [yang bersentuhan dengan kemaluan], sehingga perkara ini akan menghilangkan was-was anda apabila anda melihat adanya bahagian yang basah di seluar anda. Kerana telah jelas bahawa kebasahan itu ada kerana renjisan anda, bukan kerana keluarnya air kencing.

   Ketiga, sekiranya salisul baul ini benar-benar diyakini [bukan suatu sangkaan], maka anda hendaklah berwudhu setiap kali hendak menunaikan solat dan membersihkan pakaian anda, dan apabila anda telah berwudhu, anda tidak perlu menghiraukan air kencing yang keluar antara wudhu dan solat anda. Inilah yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah. Dan menurut beliau juga, perkara yang sama dilakukan bagi individu yang menghadapi masalah salisul madzi [air madzi keluar terus menerus] dan wanita yang menghadapi masalah istihadhah.

   Keempat, sekiranya anda menggunakan kain lapik, anda perlu mencuci atau mengganti kain tersebut setiap kali ingin menunaikan solat, kerana kain itu tetap dianggap terkena najis [namun najis yang terkena kain tersebut antara wudhu dan solat anda dimaafkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam point ketiga].

  14. Shukri said

   Assalamualaikum
   Saya ada sedikit kemusykilan mengenai solat.

   Bagaimana sebenarnya keadaan kedua telapak tangan ketika bangkit dari sujud dan ingin berdiri ke rakaat selanjutnya? Karena saya pernah ditegur oleh salah seorang teman ketika menghamparkan kedua telapak tangan untuk berdiri dalam solat dan dia mengatakan bahwa yang sunnah adalah dengan mengepalkan kedua tangan (al-ajn). Ada tak dalil yang sahih berkenaan masalah ini?
   Saya ada search dlm internet dan jumpa la sedikit penerangan seperti berikut:
   Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw jika beliau (hendak) berdiri dalam shalatnya, beliau meletakkan kedua tangannya diatas bumi sebagaimana yang dilakukan Al ‘Ajin.”
   Ibnu Ash-Shalah berkata: ‘hadits ini tidak shahih dan tidak dikenal serta tidak boleh berhujjah dengannya.’ An Nawawi berkata: ‘hadits ini lemah / bathil, tidak ada.

   Apa pandangan ustaz mengenai perkara tersebut? Ada tak hadis yang sahih? Saya bukannya apa, saya akan rasa puas beramal kalau tahu ada sandaran, takla dikatakan ikut membabi buta.
   Terima kasih

  15. ishahana said

   Assalamualaikum.. saya mahu bertanya..ketika imam mengimamkan solat,tapi die buat lebih rakaat..tapi,pihak lelaki tidak pula menegurnya pada masa itu…solat tu sah @ tidak?

  Tinggalkan Jawapan

  Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

  WordPress.com Logo

  Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

  Google+ photo

  Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

  Twitter picture

  Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

  Facebook photo

  Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

  w

  Connecting to %s

   
  %d bloggers like this: